เดือนกันยายน 59

เดือนตุลาคม 59

- ติดตามโรงเรียนคาร์บอนต่ำ  - บวงสรวงรัชการที่ 5
- ศึกษาดูงานเชียงใหม่ เชียงราย  - ประชุมประชาคมชุมชนท่าแพใต้
- อบรมมารยาทไทย   - ติดตามโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
- เอสเทคอบรมการผสมเครื่องดื่ม  - แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดือนพฤศจิกายน 59

เดือนธันวาคม 59

- การสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ  - มอบทุนปัจจัยยากจน
 - มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด  - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2

เดือนมกราคม 60

- ประชารัฐรักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ
- อบรมเนกขัมจาริณี  - อวยพรปีใหม่
- อบรมคอมพิวเตอร์นักเรียนโปรแกรม  - กิจกรรมวันเด็ก
- อบรมทักษะคอมพิวเตอร์เอสเทค  - Big Cleaning Day

เดือนเมษายน 60

เดือนพฤษภาคม 60

 - บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  - ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

เดือนมิถุนายน

 - กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองท่าแพ
-กิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงาน  - แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิส PPT ภาคใต้
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  -กิจกรรมอบรมมารยาทไทย
-ร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ

เดือนกรกฎาคม 60

- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง1/2560 - ประชุมวิเคราะห์เชิงคุณภาพภายใน การวางแผน 4 ปี (1 ก.ค.60)
- กิจกรรมไหว้ครู - ทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" ดอกไม้แทนความรัก ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (7 ก.ค 60)
- เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - สมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนจำ พรรษา (7 ก.ค.60)
- กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย - แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่ง ขันทักษะวิชาการภาคใต้ (7 ก.ค60)
- อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (24 มิ.ย.60) - แข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองทุ่งสง (12-13 ก.ค.60)
- วันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.60)
เดือนสิงหาคม 60
- ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง (28 มิ.ย.60) - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (11-12 ส.ค.60)
- ศึกษาดูงาน ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (30 มิ.ย.60) - กิจกรรมสร้างความเข้าใจการใช้รถ จักรยานยนต์ของนักเรียน (21 ส.ค.60)
เดือนกันยายน 60
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การ ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนระบบ DLIT (19-20 ส.ค.60)
- กิจกรรมท่าแพวิชาการ (7 ก.ย.60) - กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย (21 ส.ค.60)
  - กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ (21-23 ส.ค.60)
  - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (25-26 ส.ค.60)
  - คณะกรรมการสภานักเรียนศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  -โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (25-26 ส.ค.60)
  -โครงการรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมคัดแยกขยะ
  -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง (24 ส.ค.60)

ปีการศึกษา2561


   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397