นางสุกัญญา บุญมาก หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

นางชนินทร์พร อะหลี น.ส.จุฑารัตน์ ประพฤติตรง นายสมเจตน์ ผิวนวล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา ศษ.ม.พื้นฐานการศึกษา กศ.บ.สังคมศึกษา

นายสมเกียรติ ชิตเพชร น.ส.นริศรา หอมเกตุ น.ส.ขวัญชนก กุลภักดี
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ค.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

 

น.ส.วัลภา รำเทียมเมฆ   น.ส.อิสริยา พริกเม็ดทอง
พนักงานจ้าง   พนักงานจ้าง
ค.บ.สังคมศึกษา   คบ.สังคมศึกษา
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397