ประชุมวิเคราะห์เชิงคุณภาพภายในการดำเนิน การวางแผน 4 ปี

   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397