ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   1.ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
   2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู
   1. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
   2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเต็มเปี่ยม ด้วย จรรยาบรรณ ความเป็นครูท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
   1.พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
   2. จัดแหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
   3. ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
   4. ส่งเสริมชุมชนและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่ สังคม แห่ง ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ในอาเซียนและสังคมโลก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปแบบ SBMLD
   2. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษา   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397