นางจรรยา ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มสาระ นางกรรณิการ์ พลาโส
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย ค.บ.การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
   
   
นางกันติชา นวลเปียน นางสาวภัทริยา รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย กศ.ม.การบริหารการศึกษา
   
   
นางสาวภิไลภรณ์ แสงราวี
พนักงานจ้าง
ค.บ.ภาษาไทย
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397