วิสัยทัศน์ (Vision)
 
      "ภายในปี 2561 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วม สืบสานประเพณี มีสุนทรียภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
 
พันธกิจ (Misson)
   1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2.ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
   3. พัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
   5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
   6. จัดแหล่งการเรียนรู้ สาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้
   7. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   8. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และเต็มเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณความเป็นครูท้องถิ่น 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา (Goal)
   1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
   2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
      

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397