นางสิริรักษ์ ปัญญาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
 

นายสมนึก คงทองจีน นางสาวจรัสศรี รัตนมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์ ค.บ.คณิตศาสตร์
 

นางสาวทัศนีย์ ยอดระบำ นางสาวราชาวดี แซ่อึ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ พนักงานจ้างภารกิจ
ค.บ.คณิตศาสตร์ ว.ทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
 
นางชลธิชา บุตรโคตร
พนักงานจ้างภารกิจ
ว.ทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397