นายธีรศักดิ์ วัฒนสิน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์
นางจำเนียร ฉลาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
       

   
นายธานินท์ ตุลาธร
นายนิยม จุลิวรรณลี
   
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
   
นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์
นางปลื้มใจ สังวังเลาว์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรชุมชน
   
นายปฏิภาณ เสนะคุณ
ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
นายวิกรานต์ วสุนธราภิวัฒน
นางวรษา วุฒิโชคบวร
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนศิษย์เก่า
   
ร.ต.ท.สุมนต์ คงชัย
พระคำนึง ญาณโลภโณ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนศาสนา
   

นายโชคดี อิ้ววังโส
น.ส.พิมพ์ยาห์ ชูเมือง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนครู
      

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397