ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
1.
นายไสว อินทรสุวรรณ
พ.ศ.2511-2512
ศศ.บ
ครูใหญ่โท
2
นายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล
พ.ศ.2513-2517
คบ.
ครูใหญ่โท
3
นายมงคล รัตนบุรี
พ.ศ.2518-2518
คบ.
ครูใหญ่โท
4
นางอรพินท์ ไกรเลิศ
พ.ศ.2518-2524
คบ.
ครูใหญ่โท
5
นายอนวัช หนูช่วย
พ.ศ.2525-2526
คบ.
ครูใหญ่โท 5
6
นางอรพินท์ ชูมี
พ.ศ.2527-2527
คบ.
ครูใหญ่โท 5
7
นายแก้ว สุขอนันต์
พ.ศ.2527-2528
พม.
ผช.อาจารย์ใหญ่
8
นางอรพินท์ ชูมี
พ.ศ.2529-2534
คบ.
อาจารย์ใหญ่
9
นายสมหมาย อินทรสุวรรณ
พ.ศ.2534-2539
คบ.
อาจารย์ใหญ่ 6
10
นายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิช
พ.ศ.2539-2541
กศ.บ.
อาจารย์ใหญ่ 6
11
นายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิช
พ.ศ.2542-2543
กศ.บ.
อาจารย์ใหญ่ 7
12
นายสุชีพ ดำสมาน
พ.ศ.2543-2543
คบ.
รักษาการผู้อำนวยการ
13
นายประจบ หนูภิบาล
พ.ศ.2543-2545
กศ.บ.
ผู้อำนวยการระดับ 8
14
นายสุชีพ ดำสมาน
พ.ศ.2545-2548
คบ.
รักษาการผู้อำนวยการ
15
นายประภาส ชูภักดี
พ.ศ.2548-2551
คบ.
ผุ้อำนวยการ คศ.3
16
นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต
ต.ค.2551-ม.ค.2551
คบ.
ผอ.ท.4.รก.ผอ.
17
นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์
ม.ค.2552-มี.ค.2552
คบ.
ผอ.กศ.รก.ผอ.
18
นายประภาส ชูภักดื
มี.ค.2552-พ.ย.2552
คบ.
ผุ้อำนวยการ คศ.3
19
นางสุคนธา สุนทรอารมณ์
พ.ศ.2552-ธ.ค.2553
คบ.
รอง ผอ.ท.1 รก ผอ
20
นายโชคดี อิ้ววังโส
8 ธ.ค.2553-27 ก.ย.2554
ศษ.ม.
รอง ผอ.ท.4 รก ผอ.
21
นายโชคดี อิ้ววังโส
28 ก.ย..2554
ศษ.ม
ผอ.ท.4 รก.ผอ
22
นายโชคดี อิ้ววังโส
ปัจจุบัน
ศษ.ม
ผอ.ท.3   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397