ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ปีการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
1.
นายไสว อินทรสุวรรณ
พ.ศ.2511-2512
(ศศ.บ)
ครูใหญ่โท
2
นายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล
พ.ศ.2513-2517
(คบ.)
ครูใหญ่โท
3
นายมงคล รัตนบุรี
พ.ศ.2518-2518
(คบ.)
ครูใหญ่โท
4
นางอรพินท์ ไกรเลิศ
พ.ศ.2518-2524
(คบ.)
ครูใหญ่โท
5
นายอนวัช หนูช่วย
พ.ศ.2525-2526
(คบ.)
ครูใหญ่โท 5
6
นางอรพินท์ ชูมี
พ.ศ.2527-2527
(คบ.)
ครูใหญ่โท 5
7
นายแก้ว สุขอนันต์
พ.ศ.2527-2528
(พม.)
ผช.อาจารย์ใหญ่
8
นางอรพินท์ ชูมี
พ.ศ.2529-2534
(คบ.)
อาจารย์ใหญ่
9
นายสมหมาย อินทรสุวรรณ
พ.ศ.2534-2539
(คบ.)
อาจารย์ใหญ่ 6
10
นายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิช
พ.ศ.2539-2541
(กศ.บ..)
อาจารย์ใหญ่ 6
11
นายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิช
พ.ศ.2542-2543
(กศ.บ.)
อาจารย์ใหญ่ 7
12
นายสุชีพ ดำสมาน
พ.ศ.2543-2543
(คบ.)
รักษาการผู้อำนวยการ
13
นายประจบ หนูภิบาล
พ.ศ.2543-2545
(กศ.บ.)
ผู้อำนวยการระดับ 8
14
นายสุชีพ ดำสมาน
พ.ศ.2545-2548
(คบ.)
รักษาการผู้อำนวยการ
15
นายประภาส ชูภักดี
พ.ศ.2548-2551
(คบ.)
ผุ้อำนวยการ คศ.3
16
นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต
ต.ค.2551-ม.ค.2551
(คบ.)
ผอ.ท.4.รก.ผอ.
17
นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์
ม.ค.2552-มี.ค.2552
(คบ.)
ผอ.กศ.รก.ผอ.
18
นายประภาส ชูภักดื
มี.ค.2552-พ.ย.2552
(คบ.)
ผุ้อำนวยการ คศ.3
19
นางสุคนธา สุนทรอารมณ์
พ.ศ.2552-ธ.ค.2553
(คบ.)
รอง ผอ.ท.1 รก ผอ
20
นายโชคดี อิ้ววังโส
8 ธ.ค.2553-27 ก.ย.2554
(ศษ.ม.)
รอง ผอ.ท.4 รก ผอ.
21
นายโชคดี อิ้ววังโส
28 ก.ย..2554
(ศษ.ม)
ผอ.ท.4 รก.ผอ
22
นายโชคดี อิ้ววังโส
ปัจจุบัน
(ศษ.ม)
ผอ.ท.4 รก.ผอ   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397