นางสาวปานจันทร์ กู้เมือง หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ทัศนศิลป์ (เซรามิคส์)
   
   
นายมงคล กุมารจันทร์ นางสุนีย์ สถิตย์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
ป.กศ.(ประกาศนียบัตร) ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรฯ
   
   
นางนริสา ทองคำดี นางสาวอังศุมาลิน พฤษชัยนิมมิต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วัดผลการศึกษา ค.บ.ศิลปศึกษา
   
 
   

 

   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397