นางสาวปานจันทร์ กู้เมือง หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ทัศนศิลป์ (เซรามิคส์)
   
   
นายมงคล กุมารจันทร์ นางสุนีย์ สถิตย์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
ป.กศ.(ประกาศนียบัตร) ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรฯ
   
   
นางนริสา ทองคำดี นางสาวอังศุมาลิน พฤษชัยนิมมิต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วัดผลการศึกษา ค.บ.ศิลปศึกษา
   
   
นางสาววริศรา รัตนสุภา
พนักงานจ้าง
ศษ.บ.ศิลปะ
   

 

   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397