นางกัลยา มณีโสตร นางศิริพร เลิศรัฐศรีมา น.ส.กรปวีณ์ เมฆเจียม
ปวส.บัญชี ปวส.บัญชี ปริญญาตรี
     
นักการ / ภารโรง
     

นายจรูญ พราหมชูบัว นายมานิตย์ นพกาศ นายศักดิ์ชัย ชาตรี
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
 
พนักงานจ้าง
     

 

นางสาวจิตรกานต์ พรหมเพศ   นางสาววันดี ทองหอม
พนักงานจ้าง   พนักงานจ้าง
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   มัธยมศึกษาปีที่ 6














   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397