นางณัฐปภัสร์ ชูดวง หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 

น.ส.ลภัสพร สุวรรณอาภรณ์ น.ส.ปิลันธร คงจุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ปรด (ทางสังคมศาสตร์การบริหารการศึกษา)
 

น.ส.อมรรัตน์ รัญจวนจิตต์ น.ส.ณัชชนิกา พลูหนัง
ครู ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.บ..ภาษาอังกฤษ
 

น.ส.พิมพ์ยาห์ ชูเมือง น.ส.วราภรณ์ แสงแก้ว
ครู พนักงานจ้างู
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397