นางวาสนา ทองคำดี หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
  

นายสวัส รัศศรี นางพัชรี ทุมมากรณ์ นายยุทธพร ปานเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.คหกรรม ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 

นางสาวสาริณี จุฑาภูวดล นางปิยะตา จิตตะนัง นางสาวปทุมสิริ เขจร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ พนักงานจ้าง
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศษ.ม.บริหารการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397