นางอัจฉรา บุญส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์
 

นางวิมล อักโขสุวรรณ นางนุชรี รัตนบุรี นางสิรยา ชายชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์เคมี ค.บ.วิทยาศาสตร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

นางศิริญญา ผิวนวล นางสุนันทา ศรีเทพ น.ส.จิณัฐฎา ชูเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู
ค.บ.วิทยาศาสตรทั่วไป ค.บ.ฟิสิกส์ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี
 

น.ส.วิภารัตน์ เย็นทั่ว น.ส.ขวัญกมล ภูมิเวทย์พงษ์ น.ส.ปีย์วรา ศรีประจันต์
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีววิทยา ค.บ.วิทยาศาสตร์ ว.ทบ.จุลชีวิทยา
 

 
  นางสาวศิริพร ดอนโอฬาร์  
  พนักงานจ้าง  
  วท.บ.วิทยาศาสตร์  


   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397