นางอัจฉรา บุญส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์
 

นางวิมล อักโขสุวรรณ นางนุชรี รัตนบุรี นางสิรยา ชายชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์เคมี ค.บ.วิทยาศาสตร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

นางศิริญญา ผิวนวล นางสุนันทา ศรีเทพ นางปัทมาวดี อนุสรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู คศ.1
ค.บ.วิทยาศาสตรทั่วไป ค.บ.ฟิสิกส์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 

น.ส.จิณัฐฎา ชูเกิด น.ส.วิภารัตน์ เย็นทั่ว น.ส.ขวัญกมล ภูมิเวทย์พงษ์
ครู พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีววิทยา ค.บ.วิทยาศาสตร์

 
น.ส.ปีย์วรา ศรีประจันต์ นางสาวศิริพร ดอนโอฬาร์  
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  
ว.ทบ.จุลชีววิทยา วท.บ.วิทยาศาสตร์  


   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397