โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (8 ธันวาคม 2553) เดิมชื่อ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง สร้างเมื่อปี พ.ศ 2510 ตามมติของสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยนายสมมุ่ง วิสุทธิธรรม เป็นนายกเทศมนตรี เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ทิศตะวันออก)
        เปิดทำการสอน ครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2511 เฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนปลายประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 จำนวน 4 ห้องเรียน มีผู้บริหาร คือ นายไสว อินทรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
        ปีพ.ศ. 2512 เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยให้สร้าง อาคารเรียนเพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก 6 ห้องเรียน
        ปีพ.ศ. 2513 เทศบาลแต่งตั้งนายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล เป็นครูใหญ่แทน นายไสว อินทรสุวรรณ ซึ่งย้ายไปอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
        ปีพ.ศ. 2516 เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยให้สร้าง อาคารเรียนตึกหลังที่ 2 แบบตึก 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ทิศเหนือ) ในสมัยนายแกน วงศ์สุรีย์ เป็นนายกเทศมนตรี
        ปีพ.ศ. 2518 เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากระทรวงมหาดไทยให้สร้าง อาคารเรียนเพิ่มเติมต่อจากอาคารเรียนเพิ่มเติมต่อจากอาคาร 2 อีก 6 ห้องเรียน ไปทางทิศใต้และแต่งตังให้นายมงคล รัตนบุรี เป็นครูใหญ่ แทนนายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล ซึ่งย้ายไปสังกัดเทศบาล นครศรีธรรมราช
        ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ และเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6
        วันที่ 11ตุลาคม 2525 เทศบาล ได้ตั้งนายอนุวัช หนูช่วย มาช่วยราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยสับเปลี่ยนกับนางอรพินท์ ชูมี ให้ไปช่วยราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
        เดือน ตุลาคม 2525 เทศบาลได้แต่งตั้งให้ นางอรพินท์ ชูมี กลับมาดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้งแทนนายอนวัช หนูช่วย ซึ่งย้ายไปดำรง ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรปราการ และในปีเดียวกัน เทศบาลได้แต่งตั้งให้นาง อรพินท์ ชูมี ไปช่วยราชการในตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก และแต่งตั้งให้ นายแก้ว สุขอนันต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน และในปีการศึกษา 2527 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน
        ปี พ.ศ 2529 เทศบาลได้แต่งตั้งนางอรพินท์ ชูมี กลับมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
        ปี พ.ศ 2534 เทศบาลมีการคำสั่งเเต่งตั้งให้นายสมหมาย อินทรสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นางอรพินท์ ชูมี ซึ่งย้ายไปช่วย ราชการที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปากแพรก
        ปี พ.ศ 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เปิดโรงเรียน ขยายโอกาศทางการศึกษาเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนจำนวน 90 คน
        ในเดือนพฤศจิกายน 2539 กรมการปกครองได้แต่งตั้ง นายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนาย สมหมาย อินทรสุวรรณ์ ซึ่งลาออกจากราชการ
        ปี พ.ศ 2540 เทศบาลได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง สร้าง อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบตึก ศสล.3 ชั้น18 ห้องเรียน และเปิดใช้เมื่อ ปี พ.ศ 2541 (ปัจจุบันคือ อาคาร 1 ราชพฤกษ์)
      ปี พ.ศ 2541 กรมการปกครองได้แต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ระดับ 7
      เดือนพฤษภาคม 2543 เทศบาลแต่งตั้งนายสุชีพ ดำสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนาย เกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
        วันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายสุชีพ ดำสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ
        วันที่ 16 เมษายน 2548 เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายประภาส ชูภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ช่วยปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ
        ปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สน.ศท.4/12 (สัญญาจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548) จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ปัจจุบัน คือ ( อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ)
        วันที่ 1 มีนาคม 2549 เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายประภาส ชูภักดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ
        ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล เมืองทุ่งสง และให้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
        วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
        ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ค.ส.ล.4 ชั้น (6ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง (สัญญาจ้างลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ปัจจุบันคือ (อาคาร 3 รสสุคนธ์)
        ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สัญญาจัางลงวันที่ 15 มกราคม 2552 แล้วเสร็จวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ปัจจุบัน คือ (อาคาร 4มณฑา/ อเนกประสงค์) พื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร และพื้นที่ชั้นบนเป็นลานกิจกรรม
        วันที่ 8 ธันวาคม เทศบาลแต่งตั้งให้นายโชคดี อิ้ววังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ช่วยปฎิบัติราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
        ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ ค.ส.ล.4ชั้น โล่งล่าง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 (ปัจจุบันคือ อาคาร 5 อินทปัญญากร)
        วันที่ 28 กันยายน 2554 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีคำสั่งให้ นายโชคดี อิ้ววังโส รองผู้อำนวยการเทศบาลบ้านาเหนือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จนถึงปัจจุบัน
        ปี 2554,2555 ได้ปรับปรุง ต่อเติมกั้นชั้นโล่งล่าง ของอาคารรสสุคนธ์ และอาคารอินทปัญญากร เป็นห้องสำนักงานบริหาร และห้องสมุด ตามลำดับ
        ในปีการศึกษา 2557 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเริ่มเปิดมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง แผนการเรียนภาษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน
        ในปีการศึกษา 2559 เพิ่มแผนการเรียนทั่วไประดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
        ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง (4/12) ปัจจุบันคือ อาคาร 6 พู่อมร-รัตนา

 

 


โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397