ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะปฏิบัติการ เรื่อง รำทุ่งสงทุ่งสวรรคเพื่อส่งเสริมความ สามารถด้านนาฎศิลป์ ม.1
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฝึกหัดนาฎศิลป์ไทย เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฎศิลป์ ชั้น ม.3

 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทัศนศิลป์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
-การประเมินโครงการนิเทศภายในสถาน ศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียน มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์
 


 
----------------------------------------------------------------------
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเข้มแข็งของโรงเรียน
   
แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
   
---------------------------------------------
การศึกษา
   -  มาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบายและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
 
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
เรืองการสำรวจหมู่เลือดของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397