ใบงานที่ 2
ทบทวนฮาร์ดแวร์ก่อนนะค่ะ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น
โครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูล
สำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ (Software)
หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงาน
ที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์
คำสั่ง จงบอกว่าข้อมูลที่กำหนดให้เป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ (Software)

 1. Hard disk
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Internet Explorer
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. Ram
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. MSN Messenger
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. VGA Card
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. Sound Card
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. Power Supply
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. MS Windows
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. Acrobat Reader
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. Nod32 Antivirus
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 11. Mozilla Firefox
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 12. MP4 Player
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 13. Case
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 14. Adobe Dreamweaver
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 15. Mouse
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 16. DOS
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 17. Win Amp
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 18. CPU
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 19. Microsoft Office
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 20. Adobe Photoshop
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 21. Main board
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 22. Flash Drive
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 23. Power DVD
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 24. WinZip
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 25. ACD See
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 26. Notepad
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 27. Photoscape
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 28. Air Card
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 29. Google Chrome
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 30. Scanner
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)