โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดท่าแพ เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2510 ตามมติสภาเทศบาลของ ตำลปากแพรก สมัยนายสมมุ่ง วิสุทธิธรรม เป็นนายกเทศมนตรี เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 2ชั้น 6ห้องเรียน เปิดทำการสอน ครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2511 เฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษาปีที่ 5ถึงปีที่ 7 จำนวน 4ห้องเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายไสว อินทรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
        ปีพ.ศ. 2512เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยให้สร้าง อาคารเรียนเพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก 6 ห้องเรียน
        ปี พ.ศ. 2518 เทศบาลได้รับเงินสนับสนุนจากระทรวงมหาดไทยให้สร้าง อาคารเรียนเติมจากอาคารเรียน 2 แบบตึก 2ชั้น 6ห้องเรียน
        ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ และเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 วันที่ 11ตุลาคม 2525 เทศบาล ได้ตั้งนายอนุวัช หนูช่วย มาช่วยราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เดือน ตุลาคม 2525 เทศบาลได้แต่งตั้งให้ นางอรพินท์ ชูมี กลับมาดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้งแทนนายอนวัช หนูช่วย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรปราการ และในปีเดียวกันได้แต่งตั้งให้นาง อรพินท์ ชูมี ไปช่วยราชการในตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก และแต่งตั้งให้ นายแก้ว สุขอนันต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในปีการศึกษา 2527 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน1ห้องเรียน
        ปี พ.ศ 2529 เทศบาลได้แต่งตั้งนางอรพินท์ ชูมี กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
        ปี พ.ศ 2534 เทศบาลมีการเเต่งตั้งให้นายสมหมาย อินทรสุวรรณ์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นางอรพินท์ ชูมี ซึ่งย้ายไปช่วยราชการท่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปากแพรก
        ปี พ.ศ 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เปิดโรงเรียนขยาย โอกาศทางการศึกษาเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2ห้องเรียนจำนวน 90 คน
        ปี พ.ศ 2540 เทศบาลได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง สร้างอาคารเรียนหลังที่3 แบบตึก ศสล.3ชั้น 18ห้องเรียน และเปิดใช้เมื่อ ปี พ.ศ 2541 (ปัจจุบันคือ อาคารราชพฤกษ์)
        ปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สน.ศท.4/12 จำนวน 1หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ปัจจุบันคือ ( อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ)
        ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และจัดให้ระดับการศึกษาเฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น
        ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4ชั้น 6ห้อง จำนวน 1หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ปัจจุบันคือ (อาคาร 3 รสสุคนธ์)
        ในปีเดียวกันโรงเรียนได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ปัจจุบันคือ (อาคาร 4 อเนกประสงค์) พื้นที่ชั้นล้างเป็นโรงอาหาร และพื้นที่ชั้นบนเป็นลานกิจกรรม
        วันที่ 8 ธันวาคม เทศบาลแต่งตั้งให้นายโชคดี อิ้ววังโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ช่วยปฎิบัติราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง รับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
        ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 4ชั้น โล่งล่าง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 (ปัจจุบันคือ อาคารอินทปัญญากร)
        วันที่ 28 กันยายน 2554 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีคำสั่งให้นายโชคดี อิ้ววังโส รองผู้อำนวยการเทศบาลบ้านาเหนือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จนถึงปัจจุบัน
        ปี 2554,2555 ได้ปรับปรุง ต่อเติมกั้นชั้นโล่งล่าง ของอาคารรสสุคนธ์ และอาคารอินทปัญญากร เป็นห้องสำนักงานบริหาร และห้องสมุด ตามลำดับ
        ในปีการศึกษา 2557 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดขยายชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน 2ห้องเรียน แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ 1ห้อง แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1ห้องเรียน


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397