ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ


 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทัศนศิลป์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

แจ้งหยุดเรียน
          ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันจำนวนหลายรายการ อีกส่วนหนึ่งต้องช่วยเหลือในการทำงาน อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากเทศบาลนครสงขลา ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
          จึงขอแจ้งหยุดการเรียน ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2562 และจะมีนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันที่แจ้งให้ทราบ
 
  
-------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบายและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397