ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ


 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะปฏิบัติการ เรื่อง รำทุ่งสงทุ่งสวรรคเพื่อส่งเสริมความ สามารถด้านนาฎศิลป์ ม.1
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฝึกหัดนาฎศิลป์ไทย เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฎศิลป์ ชั้น ม.3

 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทัศนศิลป์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

ขอแสดงความยินดีกับลูกพญาสัตบรรณ
          การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562
        
 
  
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบายและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397